SUPPORT YOUR LOCALS!

Disclaimer

Ikbestelhorecalokaal.nl

Artikel 1. Inhoud

1.1. Ikbestelhorecalokaal.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze webite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

1.2. Ikbestelhorecalokaal.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

Artikel 2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Ikbestelhorecalokaal.nl, bij haar licentiegevers o die de informatie aan Ikbestelhorecalokaal.nl ter beschikking heeft gesteld. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Ikbestelhorecalokaal.nl, deze website of de daarop aangeboden informatie: te kopieëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.

2.2. Het is niet toegestaan deze website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van deze website of inhoud verzamelt of watermerken of auteursrechtvermeldingen uit de inhoud te verwijderen.

2.3. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

2.4. Als de bezoeker denkt dat een afbeelding of ander materiaal dat beschikbaar is gesteld door Ikbestelhorecalokaal.nl auteursrechten van derden schenden, dan kan de bezoeker Ikbestelhorecalokaal.nl hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Ikbestelhorecalokaal.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze webite en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Ikbestelhorecalokaal.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ikbestelhorecalokaal.nl garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ikbestelhorecalokaal.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 4. Links naar websites van derden

4.1. In het geval dat Ikbestelhorecalokaal.nl links van haar website naar een website van derden verschaft of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de Ikbestelhorecalokaal.nl website te plaatsen, dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Ikbestelhorecalokaal.nl geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Ikbestelhorecalokaal.nl en Ikbestelhorecalokaal.nl verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Ikbestelhorecalokaal.nl in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.